Somriu

Psicologia

La psicologia infantil és un disciplina sanitària que estudia el comportament dels infants, des del seu naixement fins a l’adolescència. Per això, estudia el desenvolupament dels en totes les seves àrees (cognitiva, comunicativa, afectiva i motriu) al mateix temps que considera de gran importància els vincles que realitza l’infant la seva família i en seu entorn proper. El seu objectiu es vetllar per una bona salut psicològica i un creixement harmònic.

Atenció precoç (infants de 0 a 6 anys)

L’Atenció Precoç és un conjunt d’actuacions adreçades a la població infantil de 0 a 6 anys, a la família i a l’entorn, que tenen com a objectiu donar resposta, el més aviat possible, a les necessitats, transitòries o permanents, que presenten els infants amb trastorn en el desenvolupament, que es trobin en risc de patir-ne.

En aquestes edats els infants compten d’una gran plasticitat, és dir poden canviar i aprendre molt ràpidament i per això és tant important oferir suport si es detecta alguna dificultat en :

 • El desenvolupament en general
 • La comunicació o l’adquisició del llenguatge
 • La relació amb els familiars o amb altres infants
 • La conducta i el joc
 • La son i l’alimentació
 • El control d’esfínters i l’adquisició d’hàbits (vestir-se…)
 • La familiartització a la llar d’infants o a l’escola
 • Situacions familiars difícils ( separacions, dols..)

Psicologia infantil (dels 7 anys a l’adolescència)

Oferim suport en dificultats relacionades amb:

 • Conflictes en l’etapa de l’adolescència
 • Problemes de conducta
 • Trastorns de l’estat d’ànim: ansietat, tristesa…
 • Baixa autoestima
 • Dificultats en les relacions socials
 • Conflictes en les relacions familiars

Valoracions i tractaments

Realitzem Valoracions psicològiques tenint en compte totes les àrees de desenvolupament dels infants i dels adolescents:

 • Àrea de capacitat cognitives i d’aprenentatges
 • Àrea de desenvolupament emocional
 • Àrea social i de l’entorn proper

Per això disposem dels instruments oficials i estandarditzats necessaris, així com, d’un ampli ventall de proves projectives.

Oferim una atenció individualitzada i familiar mitjançant els següents Tractaments:

 • Psicoteràpia
 • Joc simbòlic
 • Reeducacions i estimulació
 • Seguiments
 • Consultes puntuals