Somriu

Per què un dels principis de SomRiu
és potenciar el plaer de l’infant?

Des de SomRiu un dels nostres principis bàsics de treball consisteix en col·locar el nen en dinàmica de plaer. El plaer es l’element més significatiu, es el mecanisme principal per aconseguir els objectius proposats, els descobriments, i fonamental per aconseguir la internalització.

El plaer sensoriomotriu és la expressió evident de la “unitat” de la personalitat del nen, ja que crea la unió entre les sensacions corporals i els estats tònics-emocionals i permet l’establiment d’un procés formatiu global.

La persona neix amb l’instin de buscar plaer. Des de la perspectiva filogènica hem de tenir en compte que el moviment es vida, en qualsevol matèria viva, la suspensió del moviment es la mort. Com qualsevol organisme la persona es mou per què necessita coses, coses que no te i li fan falta per existir, la manca d’aquestes li provoca alteracions internes, desequilibris i tensions que es tradueixen en moviments, actes instrumentals encaminats aconseguir de l’ambient exterior lo que falta en l’interior. Un cop aconseguit l’organisme recupera l’equilibri. Quan l’organisme aconsegueix disminuir o eliminar aquest desequilibri la persona experimentar plaer com a recompensa dels esforços del organisme. Hem de tenir en compte que aquest instint de plaer amb el que naixem en principi busca un plaer primitiu (moure’s, tocar…)que es troba en lo immediat, però per la persona també s’ha fet necessari el plaer de domini, el plaer de lo secundari, de aconseguir desafiaments, aprendre… es a dir un plaer que no es troba en lo immediat sinó més enllà.

Un altre aspecte significatiu que hem de tenir en compte en el concepte de plaer es que el nen fa la unió entre el concepte de plaer i “l’altre”, degut a que l’altre es capaç de reproduir un mirall de reconeixement cap a ell. Partint d’aquest fet el plaer fa al nen depenent de l’altre. Per tant aquesta unió somàtica amb l’altre fa que la imatge positiva d’un mateix sigui afavorida a partir de l’altre.

En les sessions de SomRiu es busca que el nen arribi a gestionar de forma autònoma les seves accions de relació en una transformació del plaer de fer, paler primitiu, al plaer de pensar, partint d’una dinàmica de plaer, com he esmenat al inici, ja que el patiment alterarà i/o bloquejarà el desenvolupament del nen.